CENTRUM SOCIÁLNĚ
REHABILITAČNÍCH SLUŽEB

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba Centrum
Cíle služby Centrum

Služba Centrum podporuje lidi, kteří mají v důsledku duševní nemoci problémy v péči o sebe, svou domácnost, se zapojením se do každodenních aktivit, běžných vztahů, v orientaci a řešení konkrétních situací.

Služba pomáhá při rozvoji a nácviku potřebných dovedností pro samostatný život a řešení sociálních situací, které lidem s duševním onemocněním brání žít spokojeně.

Centrum nabízí pobytovou, ambulantní a terénní formu podpory.

Služba je poskytována zdarma.

Hlavním cílem služby je pomoci člověku s duševní nemocí dosáhnout maximální míry samostatnosti a nezávislosti a vést spokojený život v přirozeném prostředí.

Centrum nabízí klientům podporu v těchto oblastech:
PŘIPRAVENOST K SAMOSTATNÉMU BYDLENÍ
ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ V PÉČI O SEBE A DOMÁCNOST
SAMOSTATNÉ ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ČINNOSTÍ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Podmínky pro přijetí do služby Centrum

Diagnostikované duševní onemocnění (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
Věk 18-64 let.
Motivace k aktivitám v přirozeném prostředí.
Schopnost komunikace v českém nebo slovenském jazyce.
Zájem rozvíjet a obnovit své dovednosti a schopnosti v oblasti samostatnosti a soběstačnosti.
Potřeba podpory při řešení obtížné sociální situace.

Službu nelze poskytnout lidem s mentálním postižením a aktuálně závislým na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách.

Vzhledem k bariérovosti budov nejsme schopni službu poskytnout lidem s těžkým tělesným postižením.

Do POBYTOVÉ formy služby sociální rehabilitace musí klient splňovat následující specifická kritéria:

- diagnostikované duševní onemocnění z okruhu psychóz či afektivních poruch
- věk 18 – 55 let
- být soběstačný v péči o sebe v základních úkonech (příjem stravy, obléci se, umýt se)
- žádná nebo jen krátkodobá zkušenost se samostatným bydlením
- potřeba podpory při praktickém nácviku péče o domácnost
- potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře
- služba není řešením tíživé bytové situace.

Vstup do služby Centrum

Zájemce kontaktuje kohokoliv ze služby a domluví si Informační schůzku. Výsledkem může být vyplnění Žádosti o vstup do služby a zařazení do pořadníku.
V případě uvolnění kapacity je dle pořadníku klient osloven koordinátorem služby, zda má stále zájem. V případě že klient zájem má, je zahájeno Jednání se zájemcem, kdy se domlouvá možný nástup do služby a probíhá příprava k uzavření smlouvy.

V rámci jednání o vstupu do služby přinese zájemce potvrzení od psychiatra o stabilizaci duševního onemocnění a od praktického lékaře o bezinfekčnosti (v případě pobytového programu služby). Během přijímacího procesu je zájemce informován o podmínkách poskytování služby, způsobech spolupráce, atd. Pomocí rozhovoru a dotazníku proběhne šetření případných oblastí spolupráce a zjišťuje se míra a způsob potřebné podpory pro naplnění cíle spolupráce. Součástí šetření je i pojmenování motivace zájemce pro využívání služby, tedy čeho chce prostřednictvím služby dosáhnout. Koordinátor pomáhá zájemci jeho zakázku najít a formulovat.

V případě oboustranné shody je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování služby (za zájemce, kteří nemají způsobilost k uzavření smlouvy, uzavírá smlouvu opatrovník) a zájemce se stává klientem služby.

V případě zájmu o méně intenzivní ambulantní formu podpory (klient se ozve pouze v případě své potřeby) stačí uzavřít ústní smlouvu.

Popis služby

Služba Centrum sociálně rehabilitačních služeb poskytuje ambulantní, terénní a pobytovou formu podpory. Konkrétní forma poskytování služby je stanovována na základě individuálních potřeb ze strany člověka s duševním onemocněním.

Po podpisu smlouvy o poskytování sociální služby je každému našemu klientovi přidělen klíčový pracovník, se kterým se po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách s intenzitou minimálně jednou za měsíc (pobytový program jednou za týden). Na schůzkách spolu pracovník a klient vytvářejí a vyhodnocují individuální plány – jedná se o takový způsob spolupráce, který vyhovuje klientovým požadavkům a možnostem a napomáhá posilování všech dovedností a schopností, které mu mohou pomoci žít samostatně, snížit dopady duševní nemoci na jeho život a využívat běžně dostupných zdrojů v jeho okolí.

Na realizaci plánů se podílí celý tým služby.

AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY

Ambulantní a terénní forma podpory je určena pro klienty, kteří mají sami zajištěné bydlení nebo odchází z lůžkového zdravotnického zařízení či pobytové sociální služby.
U každého klienta je volena taková forma podpory, která se aktuálně vzhledem k jeho sociální situaci, zdravotnímu stavu a cíli spolupráce jeví jako nejvhodnější a nejefektivnější. Obě formy podpory jsou vzájemně kombinovatelné a individuálně se proměňují dle potřeb klienta.

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY
Klient dochází do prostorů služby na individuální schůzky s pracovníkem Centra.
Obsah individuálních schůzek je daný potřebami klienta. Termíny setkání se stanovují na základě možností klienta a pracovníka.
Klient se s pracovníkem služby schází dle potřeby.

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY
Individuální spolupráce s klientem se odehrává v jeho přirozeném prostředí, mimo prostory služby, tzn. pracovník služby dochází za klientem.
Terénní forma podpory je nejčastěji volena v situaci, kdy je prospěšnější v rámci naplnění cíle spolupráce být s klientem v jeho přirozeném prostředí. Tato forma podpory je využívána také při akutním zhoršeném zdravotním stavu.
Klient se s pracovníkem služby schází dle potřeby.

Sám doma

 

 

Skupinová aktivita

Klub praktických dovedností
"Sám doma"

Posílení a rozvoj soběstačnosti a samostatnosti
(vaření, nakupování, hospodaření s penězi, organizace volného času atd.).

POBYTOVÁ FORMA SLUŽBY

Pobytová forma je určena klientům, kteří pro získání a rozvoj dovedností potřebných k samostatnosti potřebují bezpečné zázemí a intenzivnější podporu, která se výrazně zaměřuje na praktický nácvik a získávání zkušeností s konkrétními činnostmi v domácnosti a s péči o vlastní osobu.

Pobytová služba poskytuje:

UBYTOVÁNÍ
Součástí této formy je poskytnutí ubytování (max. po dobu 18 měsíců), které slouží jako tréninkové místo umožňující klientovi maximální kontakt s realitou a trénink dovedností potřebných k samostatnému životu (péče o sebe, o domácnost, zajištění domácnosti atd.). Klienti jsou při odchodu podporováni při hledání následného vhodného bydlení (služba následné ubytování nezajišťuje).
Jednotlivé byty jsou v Praze 4 nebo v Praze 6 (garsoniéry, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) a jsou součástí běžné zástavby. Jsou vybaveny standardním nábytkem a domácími spotřebiči. Klient má k dispozici sociální zařízení a plně vybavenou kuchyň pro přípravu stravy. Klient hradí náklady spojené s ubytováním (aktuální ceník zde).

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ
Nácvik se týká především péče o domácnost, vaření, hospodaření s financemi, komunikace s okolím a péčí o sebe a své zdraví.

Nácvik je realizován prostřednictvím každodenní zkušenosti se samostatným životem v bytě, individuálně dle potřeb každého klienta ve spolupráci s pracovníkem a na skupinových aktivitách Centra (skupina Sám doma- aneb Klub praktických dovedností)..

PORADENSTVÍ
Poradenství je zaměřeno zejména na podporu při řešení problematické či tíživé situace, poskytnutí potřebných informací a kontaktů a doprovod na úřední jednání.

ZAPOJOVÁNÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA
Zahrnuje podporu při hledání zaměstnání, nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit, práci na strukturování a plánování týdne a budování spolupráce s okolím klienta.

Fotografie z tréninkových bytů

Centrum Pobytová služba Centrum Pobytová služba Centrum Pobytová služba
Další fotografie ze služby Centrum zde
Koordinátor služby Centrum
Dokumenty ke stažení
Libor Koželuh

Koordinátorem Centra sociálně rehabilitačních služeb je Libor Koželuh.

Email: libor.kozeluh@osbaobab.cz

Žádost o vstup do služby Centrum

POBYTOVÁ SLUŽBA

Smlouva o poskytování sociální služby - pobytový program
Ceník bytů
Formulář pro ošetřujícího psychiatra - pobytový program
Formulář pro praktického lékaře (bezinfekčnost) - pobytový program
Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů
Příloha č. 2 - Postup pro podání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností
Příloha č. 3 - Pravidla pobytového programu služby Centrum
Příloha č. 4 - Výše úhrady za náklady spojené s užíváním bytu

Domovní řády jednotlivých bytů:
Viktorinova, Praha 4 - strana 1 - strana 2
Adamovská, Praha 4
Bělohorská, Praha 6

AMBULATNÍ SLUŽBA

Smlouva o poskytování sociální služby - ambulantní program
Formulář pro ošetřujícího psychiatra - ambulantní program
Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů
Příloha č. 2 - Postup pro podání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností
Příloha č. 3- Pravidla ambulantního/terénního programu služby Centrum

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.