Realizované projekty z evropských a norských fondů

Již ukončené projekty, které byly financované z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Praha adaptabilita, ze státního rozpočtu ČR a z Norských fondů.

   |      |     

S peer průvodcem napříč sociálními službami
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu - CZ.1.04/3.1.03.
Projekt byl zahájen 1. 11. 2014 a trval do 31. 10. 2015.

Projekt reagoval na zvyšující se výskyt psychických poruch a na připravovaný proces transformace psychiatrické péče v ČR spojený s deinstitucionalizací péče o lidi s duševním onemocněním spojený s širším využíváním sociálních služeb. Vycházel z potřeby zpřístupnit lidem s duševním onemocněním služby, které pro ně nejsou primárně určeny, zároveň je však mohou využívat. V rámci projektu došlo k vzájemnému představení lidí s duševním onemocněním a pracovníků služeb.

Projekt byl určen pro dospělé lidi s diagnostikovaným duševním onemocněním, kteří trvale žijí nebo dlouhodobě pracují na území Středočeského kraje, a kteří chtějí pomoci druhým lidem prostřednictvím vlastní zkušenosti.

Obsahem projektu byla příprava kurzu pro peer průvodce, vzdělávací kurz pro peer průvodce, prezentace problematiky lidí s duševním onemocněním v sociálních službách v rámci regionu Středočeského kraje, stáže pracovníků sociálních služeb v Baobabu a vytvoření svépomocné skupiny.

Cílem vzdělávacího kurzu bylo vzdělat konkrétní lidi s duševním onemocněním v práci se životním příběhem a se svou vlastní zkušeností k tomu, aby byli schopni poskytovat v přijatelné podobě informace druhým lidem v roli peer průvodce.

Součástí vzdělávacího kurzu pro peer průvodce byla teoretická a praktická část v rozsahu pěti modulů. Kurz probíhal třikrát týdně (po, út a čt) po dobu 3 měsíců v prostorách O.s. Baobab (Pujmanové 1219/8, Praha 4). Maximální počet účastníků byl 8.

Součástí kurzu byla teoretická část a navazující část praktická v oblastech:
Psychoedukace (získání základních informací o duševních nemocech, kompenzačních metodách, práce s vlastním příběhem, prevence relapsu onemocnění, stress management,…)
Způsoby pomoci lidem s duševním onemocněním (seznámení se se strukturou sociálních služeb, lidskými právy, exkurze do různých zařízení poskytujících sociální služby…)
Specifika lidí s duševním onemocněním (specifika v komunikaci, potřebách, nácviky situací v konkrétních situacích,…)
Prezentační dovednosti (příprava prezentace, sebeprezentace, nácvik prezentace před skupinou)
Svépomocné skupiny (principy vytvoření skupiny, její využití, pravidla, nácvik vedení a chování ve svépomocné skupině).

Známe vaše potřeby
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu - CZ.1.04/2.1.01/91.0069.
Projekt byl zahájen 15. 4. 2013 a trval do 14. 4. 2015.

Projekt "Známe Vaše potřeby - projekt šitý na míru" vycházel ze současné zkušenosti organizace a zjištěných potřeb cílové skupiny pro uplatnění se na trhu práce. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním a na zaměstnavatele. Byl realizován v městě Kladně se zaměřením pro celý region Kladenska. Hlavním cílem projektu bylo na základě již realizovaných projektů a zpětných vazeb od klientů, inovovat a zavádět nové možnosti pracovní integrace osob se sociálním vyloučením či sociálně vyloučené, odstraňování bariér znesnadňujících rovnocenný přístup a udržení se na trhu práce.

Projekt svým individuálním přístupem i nabídkou na sebe navazujících podpůrných aktivit ulehčil úřadům práce, resp. referátům OZP, v pomoci cílové skupině vyžadující specifický přístup a zvýšené nároky v oblasti zaměstnávání.

Obsahem projektu bylo poradenství, zprostředkování zaměstnání na pracovním trhu včetně zavedení nových exkurzí, vzdělávací kurz s návaznými pracovními místy na zkoušku v naší organizaci a u zaměstnavatelů na trhu práce a nově také zaváděný nástroj pro posílení aktivní politiky zaměstnanosti formou videotréninků interakcí.

Projekt vycházel z nové analýzy cílové skupiny a jejich potřeb v oblasti práce. Projekt reagoval na různé pracovní potřeby klientů. a to dle náročnosti, prahu zatížení, nároků a požadavků.

Shrnující zpráva a dosažené výsledky projektu budou zde ke stažení.

Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu - CZ.1.04/2.1.01/91.0012.
Projekt byl zahájen 1. 3. 2013 a trval do 28. 2. 2015.

Projekt "Zaměstnávání" vycházel ze současné zkušenosti organizace a zjištěných potřeb cílové skupiny uplatnit se na trhu práce. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním a na zaměstnavatele. Projekt byl realizován v městě Kladno a byl určen především pro region Kladenska.

Hlavním cílem projektu bylo připravit klienty pro pracovní trh a zprostředkovat jim možnost pracovat na nově vytvořených pracovních místech v naší organizaci a následně i na otevřeném trhu práce.

Obsahem projektu byla psychodiagnostika, kurz vztahující se k problematice zaměstnávání zaměřený na oblast pracovně-právní, kurzy praktických dovedností a znalostí, vytvoření nových pracovních míst v naší organizaci, zprostředkování zaměstnání na otevřeném trhu práce na nově vytvořená a nebo volná pracovní místa, individuální podpora klientů na pracovišti, podpora zaměstnavatelů a zvýšení motivovanosti zaměstnavatelů k zaměstnávání lidí s duševní nemocí.

V rámci projektu byly vytvořeny dva nové vzdělávací kurzy TRUHLÁŘ a PRADLENA v nově vybavených dílnách.

Shrnující zpráva a dosažené výsledky projektu budou zde ke stažení.

Vzděláváním k zaměstnání
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Praha Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00071.
Projekt trval od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014.

Projekt Vzděláním k zaměstnání byl zaměřen na cílovou skupinu lidí s chronickým duševním onemocněním a byl realizován v Praze. Hlavním smyslem projektu bylo zvýšit šance lidí s duševním onemocněním na jejich pracovní uplatnění.

Osoby se zdravotním postižením, mezi které lidé se zkušeností s duševní nemoci patří, jsou skupinou výrazně znevýhodněnou při vstupu na pracovní trh a následném udržení pracovního místa. V důsledku nemoci většina lidí s duševním onemocněním nemůže vykonávat dřívější profesi z důvodu ztráty nebo omezení potřebných schopností a dovedností způsobených nemocí nebo nestihli dokončit potřebné vzdělání vlivem začátku onemocnění. A právě nedostatečná kvalifikace se ukazuje být jednou z výrazných bariér pro nalezení zaměstnání u lidí s duševní nemocí.

V rámci projektu jsme vytvořili vzdělávací kurzy a systém funkční podpory při dosažení potřebné kvalifikace, popř. rekvalifikace jako základního předpokladu pro získání zaměstnání.

Projekt nabídl komplexní vzdělávací, motivační a poradenský program, který zahrnoval teoretické výukové aktivity, praktický nácvik dovedností, komponenty bilanční a pracovní diagnostiky a individuální podporu při dokončení studia či rekvalifikaci a následném hledání zaměstnání.

Shrnující zpráva a dosažené výsledky projektu zde ke stažení.

Studijní cesta do organizace v Bergenu pomáhající studentům VŠ s psychickými poruchami
Projekt financovaný z Norských fondů v rámci
Malého grantového schématu Psychiatrická péče
Projekt trval od 8. 12. 2014 do 12. 12. 2014.

Projekt byl zaměřenen na rozvoj služby Student směrem k podpoře vysokoškolských studentů s duševním onemocněním a jejich lektorů. Naším záměrem je rozvinout spolupráci s českými univerzitami a vytvářet podpůrné a antidiskriminační prostředí na univerzitách pro studenty s duševním onemocněním. Norské organizace, zejména SIB mají s těmito programy zkušenost, o kterou se s námi v rámci naší studijní cesty podělili.

Společně to jde
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu - CZ.1.04/3.3.05/75.00169.
Projekt byl zahájen 1. 5. 2012 a trval do 30. 4. 2014.

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním a zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu bylo připravit klienty pro pracovní trh, zprostředkovat jim možnost pracovat na nově vytvořených tréninkových místech v naší organizací a následně na otevřeném trhu práce. Projekt byl realizován ve městě Kladno, zaměřoval se na celý region Kladensko a reagoval na různé pracovní potřeby klientů odstupňovanými aktivitami dle náročnosti a konkrétních požadavků.

V rámci tohoto projektu byly realizovány následující aktivity:

Podpora motivovanosti zaměstnavatelů zaměstnat lidi s duševním onemocněním a snaha odbourat předsudky zaměstnavatelů vůči lidem s duševním onemocněním, informování zaměstnavatelů o duševním onemocnění, jejich specifikách, možných dopadech na pracovní činnost a jednotlivé dovednosti.

Oslovování potenciálních zaměstnavatelů v kladenském regionu, navázování bližší spolupráci a vyjednávání konkrétních podmínek a pracovních míst pro naše klienty.

Příprava klientů po stránce pracovních dovedností, (docházky, koncentrace pozornosti, výdrže), sociálních dovedností (komunikace s kolegy, nadřízenými) a práce s krizovými stavy tak, aby byli schopni vykonávat práci na 0,5 úvazku na vyjednaných místech u zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce. Aktivita probíhala v naší dílně 4x týdně 4 hodiny (výroba drobných předmětů svíčky, šperky, košíky z pedigu apod.). S každým klientem jsme současně pracovali formou „koučování“ tzn. systematickou prací na individuálních cílech, zpětnou vazbou a hodnocením z každého setkání a výstupy, doporučeními pro další rozvoj. Tato individuální setkání probíhala ve frekvenci 1x týdně – 1x za 14 dní.

Zaměstnání klientů na otevřeném trhu práce a poskytování poradenství zaměstnavatelům v konkrétních situacích. Hlavním cílem bylo zvýšení počtu zaměstnaných lidí s duševním onemocněním a jejich udržení se na otevřeném trhu práce.

Dejme příležitost
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu - CZ.1.04/2.1.01/74.00085.
Projekt byl zahájen 1. 3. 2012 a trval do 28. 2. 2014.

Projekt Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním byl zaměřen na přípravu lidí s duševním onemocněním pro uplatnění na pracovním trhu. Cílem projektu bylo kromě přípravy i zprostředkování práce na nově vytvořených tréninkových místech v Baobabu a následně na otevřeném trhu práce.

Projekt byl realizován ve městě Kladno a zaměřoval se především na celý region Kladensko.

Projekt se zaměřoval na jedné straně na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním, na druhé straně na zaměstnavatele, kde jsme se snažili odbourat předsudky a stigmatizaci ze strany zaměstnavatelů vůči lidem s duševním onemocněním, která pramení z nedostatku informací a zkušeností s danou cílovou skupinou.

 

V rámci tohoto projektu byly realizovány následující aktivity:

Základní trénink pracovních návyků a dovedností - preventivní opatření, které mělo v co největší míře zabránit selhání klienta na pracovních místech na otevřeném pracovním trhu nebo v chráněných dílnách.

Vytvoření nových pracovních míst v organizaci - upevnění, rozvoj a stabilizace pracovních návyků a dovedností klienta ve větší intenzitě a příprava ve všech ohledech na zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Zprostředkování zaměstnání - vytipování potenciálního zaměstnavatele, kde bylo možné zaměstnání klientů, na druhé straně byli na základě specifik a požadavků jednotlivých zaměstnavatelů vybíráni vhodní klienti. Součástí této aktivity byla individuální práce s klientem na jeho novém pracovišti.

Podporované zaměstnávání
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu - CZ.
Projekt byl zahájen 2010 a trval do 2012

Text o projektu bude doplněn.

 

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.