STUDENT

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba Student

Služba sociální rehabilitace Student je poskytována lidem, kteří mají v důsledku duševní nemoci problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k osamostatnění se a úspěšnému studiu jako základnímu předpokladu pro budoucí pracovní uplatnění.

Služba je realizována prostřednictvím individuální podpory a skupinových aktivit, které směřují k tomu, aby člověk s duševní nemocí žil běžným způsobem života jako jeho vrstevníci, dokončil profesní přípravu a mohl se tak zapojit do každodenních činností v přirozeném prostředí.

Služba je poskytována zdarma.

Pokud máte pocit, že tohle studium byste sami nezvládli, máte možnost získat podporu u naší služby Student.

Cíle služby Student

Cílem služby Student je klientův posun směrem k jeho větší samostatnosti a spokojenosti v oblasti vzdělávání se nebo v oblastech s tím spjatých.

Student nabízí klientům podporu v těchto oblastech:

ZLEPŠENÍ KLIENTOVÝCH SCHOPNOSTÍ SAMOSTATNĚ FUNGOVAT V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ SE
ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH A OBJEVENÍ NOVÝCH KLIETNOVÝCH DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOST JE UPLATNIT V PRAXI
DOSAŽENÍ ČI ZLEPŠENÍ KLIENTOVY SCHOPNOSTI STANOVOVAT SI REALISTICKÉ CÍLE SPOJENÉ SE VZDĚLÁVÁNÍM
ZLEPŠENÍ KLIENTOVY ORIENTACE A PODPORA PŘI ŘEŠENÍ NUTNÝCH FORMALIT SPOJENÝCH SE STUDIEM
NÁCVIK FUNGOVÁNÍ V RÁMCI SKUPINY A ZVLÁDÁNÍ NÁROKŮ SPOJENÝCH SE STUDIEM (REŽIM VYUČOVÁNÍ, DOMÁCÍ ÚKOLY APOD.)
DESTIGMATIZACE LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Podmínky pro přijetí do služby Student
Vstup do služby Student

Diagnostikované duševní onemocnění (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
Pravidelná spolupráce s ambulantním psychiatrem.
Věk 15 – 64 let.
Schopnost komunikace v českém jazyce.
Ukončení základní školy.
Motivace k získání dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.
Motivace k získání kvalifikace potřebné k budoucímu pracovnímu uplatnění.

Službu nelze poskytnout lidem s mentálním postižením.

Zájemce kontaktuje koordinátora služby, který si s ním domluví osobní setkání,na které zájemce přinese potvrzení od ošetřujícího ambulantního psychiatra.
V případě, že je zájemce mladší 18ti let, probíhá jednání se zájemcem s přizváním jeho zákonného zástupce.
Koordinátor na informační schůzce poskytne informace o službě, podmínkách pro poskytování, způsobech spolupráce atd.
Pracovník rozhovorem a dotazníkem zjišťuje míru a způsob potřebné podpory pro naplnění cíle spolupráce. Součástí rozhovoru je i mapování zájemcovy vlastní motivace pro využití služby,na jejímž základě je společně stanoven cíl spolupráce, tedy čeho má být prostřednictvím služby dosaženo.
V případě dohody je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby (za zájemce, kteří nemají způsobilost k uzavření smlouvy, uzavírá smlouvu opatrovník).

Popis služby Student

Služba je realizována formou individuálních setkání a skupinovými nácviky. Obě tyto formy lze vzájemně kombinovat, popř. využívat jen jednu z nich. Konkrétní podoba poskytování služby a jednotlivé aktivity jsou stanoveny v individuálním plánu podpory, který je s každým klientem sestavován individuálně na základě jeho potřeb a přání.

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ
Po podpisu smlouvy o poskytování služby je každému klientovi přidělen klíčový pracovník, se kterým se klient po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách. Frekvence individuálních setkání vychází z potřeb klienta a je stanovena v individuálním plánu podpory. Minimálně probíhá setkání jednou za měsíc, v prvních 3 měsících poskytování služby je častější.

Na těchto schůzkách společně plánují poskytování služby, způsob spolupráce a formy podpory tak, aby vyhovovalo klientovým požadavkům a možnostem.

Součástí dle klientova přání může být i bilanční diagnostika, jejíž výsledky mají pomocit klientovi zorientovat se ve vlastních možnostech a limitech pro studium, případně oboru pro profesní přípravu.

Efektivitu a přínos individuálního plánu podpory klíčový pracovník a klient společně pravidelně přehodnocují.

SKUPINOVÉ AKTIVITY
služba realizuje skupinové aktivity s cílem procvičovat dovednosti potřebné k úspěšnému společenskému a studijnímu životu

Trénink paměti a pozornosti – 1x týdně 90 minut (úterý 10:00 – 11:30), posilování vlivem duševní nemoci oslabených funkcí potřebných v běžném životě.

Nácvik sociálních dovedností – skupina trvá 1 – 2 týdny (20 hodin týdně), nácvik komunikačních a sociálních dovedností potřebných v kontaktu s druhými lidmi, snižování obav z kontaktu s druhými lidmi.

Nácvik studijních dovedností – skupina trvá 1 – 2 týdny (20 hodin týdně), nácvik dovedností, které pomohou kompenzovat handicapy při studiu způsobené vlivem nemoci, hledání nových forem samostatného učení se, příprava na specifické problémy při komunikaci se školou a okolím o nemoci, podávání informací o možných formách podpory ze strany školy.

 

Služba Student organizuje a realizuje besedy na téma duševního onemocnění určené pro střední školy, odborná učiliště či vyšší odborné školy.

Cílem těchto besed je zvýšit informovanost o duševních onemocněních a přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.

Fotografie ze služby Student

Student Student Student

Další fotografie ze služby Student zde

Koordinátorka služby Student
Dokumenty ke stažení
Petra Bartovská

Koordinátorkou služby Student je Petra Bartovská.

Email: petra.bartovska@osbaobab.cz

Formuláře si můžete stáhnout zde nebo je dostanete při osobní schůzce s pracovníkem služby Student.

Formulář od lékaře - (dokument ke stažení)

Souhlas se zpracováním osobních údajů - (dokument ke stažení)

Smlouva o poskytování sociální služby - (dokument ke stažení)

Pravidla podávání stížnosti klientů - (dokument ke stažení)

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.